PRZEMYSŁAW KARLIK PUBLIC AFFAIRS

Lobbing

Lobbing to proces mający na celu wpływanie na decyzje podejmowane przez instytucje publiczne lub prywatne poprzez przekonywanie do określonych działań lub zmian. Zarówno w polityce, jak i w biznesie, lobbing odgrywa istotną rolę w kształtowaniu decyzji i regulacji.

Komunikacja bez granic…

Strona główna » Strona główna » Lobbing

Lobbing jest naturalnym i nieodzownym elementem procesu decyzyjnego…

Lobbing to proces mający na celu wpływanie na decyzje podejmowane przez instytucje publiczne lub prywatne poprzez przekonywanie do określonych działań lub zmian.

Zarówno w polityce, jak i w biznesie, lobbing odgrywa istotną rolę w kształtowaniu decyzji i regulacji.

Lobbing polityczny to działania podejmowane przez lobbystów w celu wpływania na decyzje polityczne.

Poprzez budowanie relacji z decydentami i przedstawianie argumentów, lobbyści starają się przekonać do swoich racji i wprowadzić zmiany korzystne dla swoich interesów.

Przeczytaj także:

Dyskretny urok lobbingu

W biznesie lobbing również ma duże znaczenie

Firmy mogą angażować się w działania lobbingowe, aby zapewnić sobie korzystne warunki działalności gospodarczej, zmiany legislacyjne sprzyjające ich branży czy promocję określonych rozwiązań.

Kluczem do skutecznego lobbingu jest znajomość procesów decyzyjnych oraz budowanie zaufanych relacji z kluczowymi osobami lub instytucjami.

Dobrzy lobbyści potrafią wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności komunikacyjne, aby osiągnąć zamierzone cele.

W rezultacie, skuteczny lobbing może przynieść pożądane rezultaty zarówno dla firm, jak i interesariuszy politycznych.

Ważne jest jednak zachowanie transparentności i etycznych standardów podczas prowadzenia działań lobbingowych, które gwarantuję podczas współpracy.

W ramach współpracy pomagam w tworzeniu dedykowanych kampanii, których celem jest wywieranie wpływu na organy decyzyjne.

Ze względu na tematykę spraw, których lobbing dotyczy, współpracę oferuję w takich obszarach jak: lobbing polityczny, gospodarczy, ekologiczny.

Przeczytaj także:

Zaufaj mi jestem lobbystą

Służyć pożytecznemu celowi

„Lobbyści są w wielu przypadkach doświadczonymi fachowcami , zdolnymi do wyjaśniania skomplikowanych i trudnych zagadnień w jasny i zrozumiały sposób. Lobbies przygotowują streszczenia, memoranda, analizę ustaw i ich projekty do wykorzystania przez komisje i członków parlamentu. Są z konieczności mistrzami swego tematu i rzeczywiście mogą często dostarczać użyteczne dane statystyczne i informacje, które nigdzie indziej nie są dostępne. Służą w ten sposób pożytecznemu celowi i mają ważną rolę w procesie legislacyjnym. Lobbying jest formą porozumiewania się. Stanowi podstawowy składnik procesu demokratycznego, być może równie podstawowy jak głosowanie. Mówiąc konkretniej, rywalizacja między grupami interesów, przejrzystość procesu legislacyjnego i regulacyjnego oraz aktywne zachęcanie do uczestnictwa w nich, stanowią kluczowe składniki rozwoju porządku publicznego.”

John F. Kennedy


Dopomóc w podjęciu decyzji

„Bardzo często uważa się, że jeśli jakaś decyzja jest zła, to dlatego, iż wydano ją z powodu złej woli. Rzadko tak bywa…… Wynika to natomiast – można sądzić – z braku informacji o rzeczywistości. To właśnie jest istotą lobbingu. Esencją lobbingu jest informacja, która zapewnia, że podjęte decyzje, mające wpływ na rzeczywistość, na konkretne interesy społeczne lub gospodarcze, są decyzjami racjonalnymi. Lobbing jest zatem niczym więcej, niż po prostu skutecznym przekazywaniem rzetelnych informacji tym osobom i ośrodkom, które podejmują decyzje polityczne albo urzędnicze. Rolą firmy lobbystycznej jest doradzanie klientom, w jaki sposób przedstawiać mają swój punkt widzenia ośrodkom, których misją jest wydawanie decyzji….”

7 listopada 1995 r.

Z dyskusji w Senacie RP o sensie, istocie i granicach lobbingu


Czemu służy lobbing?

„Lobbing jest podstawowym elementem funkcjonowania dyplomacji wielostronnej, z jaka mamy do czynienia w systemie ONZ. Wynika to z tego, że organizacja zrzeszająca 185 państw przyjmuje swoje postanowienia albo w drodze konsensusu (bez głosowania, ale przy braku sprzeciwu), albo większością głosów. Dlatego tak ważna jest umiejętność przekonania partnerów o słuszności naszego stanowiska czy kandydatury. Dzięki skutecznemu lobbingowi Polska została wybrana do komisji Trwałego Rozwoju ONZ. Teraz prowadzona jest intensywna kampania na rzecz naszej kandydatury na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa. O sukcesie zadecyduje siła przekonywania i dobre kontakty z partnerami.”

Zbigniew Włosowicz, ambasador Polski przy ONZ

lipiec 1995 r.


Prawo do informacji

“Z relacji środków masowego przekazu każdego dnia widzimy, że polskie organizacje społeczne i ekonomiczne coraz sprawniej potrafią wyrażać swoje potrzeby w klarownej formie. Ich wpływ na sferę publiczną w dziedzinie kształtowania polityki i podejmowania decyzji ustawodawczych pozostaje w w większości przypadków marginalny. Niezbędne jest zatem stworzenie procedur, które zapewniłyby dostęp do informacji, jak również stworzyłyby właściwe forum do wyrażania poglądów i opinii. Bez takiego systemu trudno jest pozyskiwać informacje, a także reagować w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób na inicjatywy ustawodawcze. W ostatecznym rozrachunku system taki sprzyja lepszemu zrozumieniu przepisów prawnych, ich akceptacji i przestrzeganiu przez obywateli.”

Adam Saffer, dyrektor Programu Gemini Peds (Projektu Wspierania Rozwoju Prywatnej Przedsiębiorczości)


Marketing idei

“Lobbing to jedna z dróg, dzięki którym obywatele mogą uczestniczyć w formułowaniu polityki rządów i bronić swoich interesów. Z punktu widzenia rządów jest to natomiast sposób zasięgania opinii w rozmaitych sprawach. Mówiąc w skrócie, lobbing jest sposobem promocji idei i spraw. Jest to marketing idei…(…) Uzyskiwanie wpływów nie musi być kosztowne. Gdy zresztą porówna się koszt lobbyingu z ceną utraty rynku, albo np. podwyższenia taryf celnych, różnica może być ogromna. Co więcej, osiągnięte efekty są zazwyczaj długotrwałe, np. umożliwienie dostępu do jakiegoś rynku na dziesięć lat albo wieloletnie obniżenie ceł. Trzeba też pamiętać, że grupy nacisku to nie są wyłącznie przedstawiciele przemysłu czy handlu. na świecie coraz większą rolę odgrywają lobby takie, jak organizacje ekologiczne czy broniące praw człowieka. Nie są one bardzo bogate, a przecież skuteczność ich działań jest coraz widoczniejsza.”

Judith Symonds z Institute d’Etudes Politiques w Paryżu, maj 1995 r.


Zapraszam do współpracy

Przemysław Karlik