PRZEMYSŁAW KARLIK PUBLIC AFFAIRS

Public affairs

Przemysław Karlik Public Affairs

Informacja źródłem sukcesu

Co to jest public affairs?

Public affairs, to wyspecjalizowana forma komunikacji, która polega na zbudowaniu i utrzymywaniu trwałego kontaktu pomiędzy firmą, a administracją publiczną (rządową i samorządową), organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi i ośrodkami kształtującymi opinię publiczną.

W definiowaniu public affairs istotne są trzy kwestie; organizacja, jej otoczenie oraz wzajemne stosunki pomiędzy tymi kategoriami.

Na pozytywny wizerunek firmy bądź marki może mieć wpływ nawiązywanie ścisłej współpracy oraz dobrych relacji z liderami opinii publicznej, politykami, urzędami czy instytucjami. Utrzymywanie tych relacji ma na celu budowanie pozytywnego wizerunku, a także sprzyjających warunków rozwoju działalności biznesowej na danym rynku.

Różnica pomiędzy public affairs a lobbingiem

Najogólniej rzecz ujmując public affairs odpowiada za komunikację z władzami, natomiast lobbing polega na wpływaniu na te władze w celu forsowania korzystnych rozwiązań.

Public affairs – to grupy interesu.

Lobbing – to grupy nacisku.

Co jest celem działań public affairs?

Celem działań public affairs jest zatem tworzenie i utrzymywanie korzystnego dla danego podmiotu wizerunku, który będzie sprzyjał rozwojowi jego działalności.

Dynamicznie zmieniająca się gospodarka stawia przed organizacjami nowe wyzwania, które dotyczą coraz to większej liczby obszarów ich działalności, a znaczenie komunikacji ze wszystkimi interesariuszami systematycznie rośnie.

Dlatego dla każdej odpowiedzialnej, rozwijającej się firmy ważny jest nie tylko wizerunek wśród klientów, czy partnerów biznesowych, ale również, bądź przede wszystkim tzw. otoczenia politycznego.

Czym są działania public affairs

Działania public affairs są składową kampanii komunikacyjnych, a wdrożenie odpowiednich narzędzi pozwala na efektywne przewidywanie zmian instytucjonalnych i prawnych na rynku oraz wychodzenie im naprzeciw, a nie tylko reagowanie na nie.

To nie tylko działania na poziomie centralnym, ale także planowanie oraz wdrażanie długoterminowych kampanii na poziomie lokalnym.

Dla przykładu: żadna galeria handlowa nie powstanie na terenie, na którym Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie przewiduje tego typu rozwiązania.

Biznesu nie da się prowadzić w próżni.

Dzisiejszy, pędzący świat wyklucza ten stan.

Formy działalności

Formy, aby działać sprawnie i z korzyścią uzależnione są od gęstej sieci formalnych i nieformalnych powiązań.

Moja w tym rola, aby tworzyć fronty interesariuszy, kojarzyć strony występujące we wspólnych sprawach, kontaktować ze sobą firmy i instytucje.

Kreuję działania, które ukazują potrzeby klientów i prowadzą do optymalnych rozwiązań.

Rozwijam koalicje od podstaw, buduję silne sojusze.

Stworzenie odpowiedniej koalicji jest bowiem kluczowym elementem budowania wiarygodności oraz podstawą do tego, aby działania były efektywne i wybrzmiały w dyskusji publicznej.

Celem prowadzonych przeze mnie działań jest kształtowanie opinii publicznej, zwracanie uwagi na problem społeczny, brak odpowiednich regulacji legislacyjnych czy rozwiązań systemowych, które czasem mają strategiczne znaczenie dla funkcjonowania działalności moich klientów.

Prowadzę dwukierunkową komunikację między otoczeniem społecznym a przedstawicielami władzy.

Oferuję doradztwo, a także prowadzenie bezpośrednich działań.


Zapraszam do współpracy

Przemysław Karlik