PRZEMYSŁAW KARLIK PUBLIC AFFAIRS

Public affairs, jako źródło przewagi konkurencyjnej

public affairs, przedsiębiorstwo, firma, konkurencja, budowanie pozytywnego wizerunku, lobbing w biznesie,
Strona główna » Blog » Strona główna » Blog » Public affairs, jako źródło przewagi konkurencyjnej

Public affairs stanowi podstawową siłę firmy i stanowi zarodek przewagi konkurencyjnej, która w dalszej kolejności jest wzmacniana i ukierunkowywana poprzez odpowiednią strategię konkurencji i przedsiębiorstwa.

Do podstawowych działów firmy należą: dział operacyjny, marketingu, badań i rozwoju, zarządzania informacją i dział personalny.

Każdy z tych działów ma własną strategię funkcjonalną, aczkolwiek każda z tych strategii jest silnie powiązana ze strategiami z równoległych działów.

Powiązania te są na tyle silne, że decyzje podejmowane w jednym dziale bezpośrednio lub pośrednio wpływają na pozostałe działy.

Stopień integracji strategii funkcjonalnych determinuje efektywność całej firmy i efektywność strategii wyższych szczebli.

Dlatego też, aby mógł być osiągnięty ogólny sukces strategiczny, strategie informacyjne muszą być zintegrowane i tworzyć jedną całość.

Firmy, których strategie są odpowiednio zintegrowane najczęściej potrafią wytworzyć przewagę konkurencyjną, czyli te unikalne umiejętności lub wiedzę, które powodują, że klient wybiera firmę A, a nie B.

Przewaga taka mówi nam dlaczego dana firma jest lepsza w tym co robi, w porównaniu do swoich konkurentów.

Wynika więc z tego, że podstawowym źródłem wiedzy w poszczególnych działach jest informacja.

Zarówno informacja pozyskana, jak i informacja przekazywana na zewnątrz firmy.

Kluczowe dla tego typu zjawiska wydają się być działania public affairs, które w naturalny sposób komunikują z otoczeniem zewnętrznym firmy w celu przekazania informacji najważniejszym graczom rynkowym; konkurencji, politykom, ośrodkom decyzyjnym, czy kształtującym opinię społeczną, organizacjom społecznym, itp.

Public affairs bardzo często przypisane są do działu marketingu, działu komunikacji i public relations, lub występują jako samodzielne komórki przypisane do zarządu firmy.

Dział marketingu, jako źródło strategicznej informacji

Z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa bardzo ważny jest dział marketingu, który stanowi ogniwo łączące rynek z firmą.

Oznacza to, że zajmuje się on sprzedażą i promocją produktów firmy, kreowaniem jej wizerunku na zewnątrz, przekazywaniem informacji dotyczących trendów rynkowych, krytyki klientów odnośnie do produktów lub ich pomysłów, jak przykładowo można by dany produkt polepszyć.

Dział marketingu jest jak gdyby zwieńczeniem wysiłków wszystkich działów firmy, jako że ostatni ma kontakt z gotowym już jej produktem, który kieruje do kupujących.

Dział marketingu przyczynia się bezpośrednio do generowania sprzedaży produktów i jest on kluczowy dla sukcesu firmy.

Strategie marketingowe

Istnieje wiele strategii marketingowych i przewag konkurencyjnych wygenerowanych przez ten dział.

Poniżej przedstawię tylko najczęściej stosowane, wykorzystywane do stworzenia tej przewagi lub bezpośrednio ją tworzące.

Należy w tym momencie dodać, że z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa i kreowania jego wizerunku są one bardzo istotne.

Zasadniczą rolę w kształtowaniu i kreowaniu owych wiadomości stanowią działania publis affairs.

Dział marketingu

Na chwilę wróćmy jednak do działu marketingu, który wykorzystując fakt bezpośredniego kontaktu z klientami i znając trendy rynkowe, może stanowić źródło strategicznej informacji, pozwalającej na stworzenie np.: produktów, na które byłby duży popyt w najbliższej przyszłości, bądź też na zdywersyfikowaniu działalności firmy poszerzając ją o działalność w innej branży, w której zgodnie ze zdobytą informacją, miałby nastąpić gwałtowny wzrost.

Podobną funkcję pełni system informacji w organizacji, jednak różnica polega na tym, że dział informacji szuka informacji selektywnie i czerpie ją z różnych źródeł, a dział marketingu czerpie informacje bezpośrednio od klientów i dystrybutorów.

Informacje te dotyczą trendów w branży, w której firma aktualnie
się znajduje.

Przykładowo, strategiczne informacje z działu marketingu
dotyczącego popytu na produkt o określonych cechach, mogą posłużyć jako źródło stworzenia przewagi konkurencyjnej wydziale operacyjnym wpływając na ogólną pozycję konkurencyjną firmy.

Na przykładzie strategii wprowadzania na rynek nowego produktu można przedstawić ścisłe zależności między działami funkcjonalnymi firmy przy tworzeniu przewagi konkurencyjnej.

Gdy dział marketingu zdobył informację, że na produkt o określonych cechach wzrośnie dramatycznie popyt w przyszłym roku, to skonsultuje ją z działem zarządzania informacją.

Po jej potwierdzeniu propozycja zostanie zatwierdzona przez kierownictwo firmy i dział finansowy dbający o odpowiednie finansowanie inwestycji.

Projekt zostaje przekazany działowi operacyjnemu, a konkretniej, komórce projektowania.

Gdy projekt zostaje zatwierdzony przez kierownika produkcji, finansów i marketingu, po uwzględnieniu ewentualnych poprawek zostaje wdrożony do produkcji.

Po czym w dalszej kolejności po osiągnięciu odpowiednich parametrów jakości i odpowiednich cech charakterystycznych zostanie rozprowadzony przez dział marketingu kanałami dystrybucji do odbiorców końcowych.

Czas wprowadzenia nowego produktu na rynek ma strategiczne znaczenie, gdyż gdy czas ten jest krótki może przyczynić się do osiągnięcia przez firmę przewagi konkurencyjnej.

Zarządzanie informacją

System informacyjny w firmie jest odpowiedzialny za przekazywanie
wszystkich istotnych tzn. wpływających i mogących wpłynąć w przyszłości na pozycję konkurencyjną firmy i jej działalność, informacji do odpowiednich kompetentnych osób w ramach organizacji.

Informacja w dzisiejszych czasach jest bardzo ważna dla pozycji konkurencyjnej firmy.

Dostarczona do odpowiednich ludzi w organizacji, najczęściej do kadry kierowniczej, i w odpowiednim czasie może decydująco wpłynąć na sukces firmy.

Pomaga ona w dokonaniu wyboru strategii, wykorzystującej szansy powstające na rynku oraz mocne strony organizacji, unikając jednocześnie wpływu zagrożeń pojawiających się w tym środowisku i wpływu słabych stron organizacji.

To właśnie system informacji w firmie i osoby za niego odpowiedzialne mogą i często są odpowiedzialne za wykorzystanie szansy pojawiającej się na rynku.

Dlatego skutecznie działający system informacyjny bardzo wspomaga firmę w wykorzystaniu własnych przewag konkurencyjnych i w osiągnięciu korzystniejszej pozycji konkurencyjnej.