PRZEMYSŁAW KARLIK PUBLIC AFFAIRS

Zarządy firm coraz lepiej rozumieją znaczenie public affairs

public affairs, firma, przedsiębiorstwo, budowanie pozytywnego wizerunku, sukces, informacja, komunikacja, przekaz,

Rynek usług public affairs w Polsce uległ w ciągu ostatnich lat wyraźnym przeobrażeniom.

Zarządy firm, szczególnie tych dużej i średniej wielkości, zaczęły zdawać sobie sprawę ze znaczenia narzędzi public affairs w komunikacji z klientami, politykami, przedstawicielami władzy centralnej i samorządowej, a także z pracownikami.

W celu podniesienia efektywności komunikacji coraz większa grupa firm decyduje się na podjęcie współpracy z wyspecjalizowanymi agencjami, lub niezależnymi ekspertami.

Nie oznacza to, że działy wewnętrzne odpowiedzialne za marketing, public relations i public affairs ulegają likwidacji.

Jest wręcz przeciwnie, ich rola rozszerza się o planowanie oraz koordynowanie pracy zewnętrznej agencji, oferujących coraz większy wachlarz usług.

Nie mniej jednak przyznać muszę, że na znaczeniu zyskują wąsko wyspecjalizowane agencje public affairs oraz niezależni konsultanci, oferujący wąsko specjalistyczne usługi.

Współpraca zyskuje na znaczeniu

Znaczącym elementem dobrej współpracy między firmą a zewnętrzną agencją public affairs jest z jednej strony analiza sytuacji wyjściowej, z drugiej zaś, dokładne zarysowanie obszarów współpracy i odpowiedzialności każdej ze stron za poszczególne etapy działań.

Każda firma myśląca poważnie o swoim wizerunku wśród szeroko rozumianej opinii publicznej, powinna nastawić się na długofalową politykę public affairs.

Najlepiej poprzez współpracę z agencją lub konsultantem zewnętrznym.

Pozwoli to na nawiązanie skutecznej współpracy z decydentami, przedstawicielami świata polityki, biznesu, mediów i innymi grupami z otoczenia zewnętrznego.

Obszary i narzędzia public affairs

Podstawowym i najważniejszym zadaniem realizowanym za pomocą
public affairs jest budowanie relacji z przedstawicielami władzy.

Może się to odbywać w kilku obszarach:

  • Parliament relations: utrzymywanie relacji z organami szczebla centralnego: członkami parlamentu, tj. posłami, senatorami, osobami wchodzącymi w skład Kancelarii Sejmu i Senatu.
  • Government relations: utrzymywanie relacji z organami rządowymi: szefem rady ministrów, poszczególnymi ministrami, szefami komitetów, sekretarzami oraz podsekretarzami stanu, kancelarią Prezesa Rady Ministrów, szefami tzw. urzędów centralnych oraz wszystkimi innymi decydentami usytuowanymi w administracji rządowej, mogącymi mieć znaczenie dla określonych interesów z punktu widzenia danej organizacji.
  • Self government (local) relations: utrzymywanie relacji z organami szczebla samorządowego: marszałkami sejmików wojewódzkich, członkami zarządów, radnymi tychże sejmików, starostami powiatowymi, członkami zarządu powiatów, radnymi powiatów, prezydentami miast, burmistrzami, wójtami, radnymi miast i gmin.
  • Community relations: utrzymywanie relacji ze społecznościami lokalnymi.

Natomiast do realizacji założonych celów w ramach kampanii public affairs wykorzystuje się następujące narzędzia:

  • Analizę sytuacji i identyfikację interesariuszy.
  • Monitoring legislacyjny – śledzenie zmian legislacyjnych mających znaczenie z punktu widzenia danego podmiotu.
  • Lobbing – wywieranie wpływu na organy decyzyjne.

Wpływ przedsiębiorstwa na otoczenie

Nie od dziś wiadomo, że firmy nie zawsze są w stanie wywierać wpływ na wszystkie elementy swojego otoczenia.

Ilekroć jednak jest to możliwe, powinny one realizować względem otoczenia podejście proaktywne – zamiast wciąż dominującego (zarówno w praktyce, jak i literaturze przedmiotu) podejścia reaktywnego.

Do działań o charakterze proaktywnym można zaliczyć: zatrudnianie lobbystów mających wpływać na rozwiązania legislacyjne dotyczące prowadzonej działalności, wytwarzanych produktów lub też branży, do której przedsiębiorstwa te należą; utrzymywanie konkurencji w ryzach przez wnoszenie skarg na konkurentów i domaganie się – w razie potrzeby – wszczęcia postępowania sądowego przez odpowiednie
organy; zawieranie umów kontraktowych z uczestnikami kanałów dystrybucji, aby móc lepiej kanały te kontrolować; organizowanie wydarzeń medialnych, dzięki którym zyskuje się pozytywny rozgłos za sprawą przychylnych komentarzy oraz samej obecności w środkach masowego przekazu, wreszcie kształtowanie opinii publicznej przez inne działania ze sfery public affairs.

Świadomość rośnie

Wśród ludzi biznesu niewątpliwie rośnie świadomość roli public affairs.

W dobie globalizacji, błyskawicznych zmianach na rynku i rozwoju internetu, dotarcie z prawidłową informacją jest niezbędnym elementem osiągnięcia przez firmę sukcesu.

Sam przekaz nie wystarczy, obok niego musi funkcjonować profesjonalny i wiarygodny public affairs.

Bowiem przemyślane, dobrze zaplanowane działania pozwalają w dobrym świetle przedstawić firmę w oczach decydentów i opinii publicznej.

Zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych opracowanie dobrej strategii public affairs to sprawa kluczowa.

Od tego zależy, jak społeczeństwo będzie postrzegać i oceniać problemy danej firmy i w konsekwencji całej branży.

Słowo końcowe

Niewątpliwie public affairs jest podstawowym narzędziem do realizacji interesów szeroko pojętych grup społecznych.

Niezależnie od tego, jaka to jest grupa społeczna, odpowiednio realizowane, z poszanowaniem prawa i etyki działania w ramach public affairs, prowadzą do dobra wspólnego całego społeczeństwa.