PRZEMYSŁAW KARLIK PUBLIC AFFAIRS

Kodeks etyki

Mechanizm chroniący to, co wartościowe…

Strona główna » Strona główna » Kodeks etyki

PREAMBUŁA

Niniejszy Kodeks Etyki zawiera podstawowe normy, zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania.

Normy i zasady opierają się na podstawowych wartościach moralnych takich, jak: sprawiedliwość, uczciwość, lojalność, odpowiedzialność, godność, honor, rzetelność, szacunek dla innych.

Poszanowanie tych wartości i przestrzeganie zasad służy budowaniu efektywnej, uczciwej i przyjaznej współpracy oraz kształtowaniu właściwych relacji z otoczeniem.

Postanowienia tu zamieszczone nie wyczerpują całości problematyki postępowania etycznego.

Jednakże biorąc pod uwagę różnorodność sytuacji i postaw, najważniejszą zasadą jest dążenie do rozstrzygania dylematów moralnych przez pryzmat zdrowego rozsądku oraz zasady dobra publicznego i mojego dobrego imienia.

Mając zatem na uwadze zobowiązania wynikłe z uczestnictwa w procesie komunikacji, zwracam szczególną uwagę na prowadzenie biznesu w sposób etyczny.

Zasady te znajdują odzwierciedlenie w normach warunkujących pozytywną konkurencję, kulturę przedsiębiorczości i partnerskie współdziałanie.

Stosując te normy, przyczyniam się do tworzenia przyjaznej płaszczyzny współpracy, jednocześnie budując pozytywny wizerunek i wartość oraz przyszłość swoją oraz przyszłość moich klientów.

Biorąc pod uwagę powyższe zdefiniowałem podstawowe zasady postępowania, które przedstawiają się następująco:

1.

Przestrzegam przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju w którym realizuję zlecenie.

2.

Przestrzegam ogólnie przyjętych norm etycznych.

3.

Gwarantuję pełną dyskrecję, poufność i zachowanie tajemnicy.

4.

Dane moich klientów pozyskane w trakcie współpracy wykorzystuję jedynie w celu świadczenia zamówionych usług i nie przekazuję ich osobom trzecim.

5.

Nie świadczę jednocześnie usług dla klientów w prowadzonej przez moich dotychczasowych klientów działalności, zatem nigdy nie występuje możliwość zaistnienia konfliktu.

6.

Nie rozpowszechniam fałszywych informacji.

7.

Wszystkie informacje pozyskuję w sposób jawny, a ich cel i przeznaczenie ujawniam, gdy jest to wymagane.

8.

Nigdy nie obiecuję klientom wyników, których nie jestem w stanie zagwarantować ani nie twierdzę, że mam jakikolwiek bezpośredni wpływ na rząd, polityków, lub innych decydentów.

9.

Nie ukrywam tożsamości moich klientów, komunikując się w ich imieniu z odbiorcami zewnętrznymi, zawsze dając do zrozumienia, w czyim imieniu działam.

10.

Uczciwie i rzetelnie współpracuję z partnerskimi kancelariami prawniczymi i agencjami spraw publicznych, a także podmiotami wskazanymi przez klientów.

11.

Postępuję w sposób uczciwy i odpowiedzialny.

12.

Wszystkich traktuję z należytym szacunkiem i uprzejmością.

13.

Nie toleruję jakichkolwiek form korupcji, przekupstwa, nieuczciwej konkurencji, dyskryminacji, ksenofobii, czy prześladowania.

14.

Działalność prowadzę ponad podziałami w sposób uczciwy i etyczny.

15.

Dbam o to, by moja działalność w jak najmniejszym stopniu wpływała negatywnie na środowisko naturalne, dlatego przestrzegam zasad ograniczających w szczególności zużycie surowców, materiałów i energii. Wierzę, że każdy z nas może swoim codziennym działaniem przyczynić się do ochrony środowiska.


Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje integralną częścią mojej pracy.

Ustanowiłem bowiem wiążący, obejmujący wszystkich partnerów system zarządzania zgodnością i integralnością.

Jestem przekonany, że oprócz wysokiego profesjonalizmu i niezawodności działania, moja reputacja opiera się na uczciwości, zasadach honoru, profesjonaliźmie, etyce i bezpieczeństwie, a więc wartościach, które są moim obowiązkiem w celu poszanowania i wdrażania ich w swojej pracy na rzecz moich klientów.

Przemysław Karlik